Polityka firmy

Najważniejszym celem firmy PetroStal jest usatysfakcjonowanie klienta poprzez zapewnienie mu kompetentnej i profesjonalnej obsługi oraz wykonywanie terminowo usług w wysokiej jakości.

 

Zadowolenie naszych partnerów uzyskujemy stosując standardy wdrożonych systemów zarzadzania jakością, zarzadzania środowiskiem oraz zarzadzania Bezpieczenstwem i Higieną Pracy

 

Rozwojowi firmy przyświecają podstawowe wartości, którymi są: klient, wiarygodność, kompetencje, bezpieczenstwo pracy, ochrona środowiska, nowoczesne technologie, ciągle doskonalenie metod pracy, zapobieganie urazom i wypadkom przy pracy oraz budowanie przewagi konkurencyjnej przy zachowaniu najwyższych standardów etyki zawodowej.

Polityke firmy realizujemy uwzgledniając niżej wymienione cele:
 • Uzyskiwanie wysokiej jakości wyrobów poprzez zastosowanie najnowszych technologii w fazie projektowania, realizacji projektu klienta.
 • Inwestowanie w infrastrukture i środowisko pracy oraz zapewnienie
  odpowiedniego do działalności firmy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania urazom ciała, zapobieganie szkodom materialnym i środowiskowym, dążenie do ciągłego doskonalenia w zakresie BHP.
 • Zarządzanie procesami w sposób kompetentny i zapewniający wysoki poziom zadowolenia klienta.
 • Uzyskiwanie satysfakcjonujących efektów ekonomicznych dzięki wysokiej wydajności pracy oraz ciągłemu monitorowaniu kosztów.
 • Respektowanie w działalności firmy obowiązujacych przepisów prawa, kodeksu pracy, norm technicznych, a także dobrych obyczajów i obowiazku należytej staranności.
 • Uświadamianie i angażowanie pracowników firmy w działania proekologiczne oraz zmierzające do sukcesywnego ograniczania negatywnego oddziaływania firmy na
  środowisko naturalne i środowisko pracy.
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników firmy zapewniajace zdolnosc spełniania wysokich wymagan klientów oraz zainteresowanych stron.
 • Uzyskiwanie najwyższej jakości usług i produktów poprzez stawianie naszym dostawcom i podwykonawcom wysokich wymagań jakościowych.
 • Traktowanie doskonalenia systemów zarządzania, jako działania priorytetowego
  zarówno dla Kierownictwa firmy, jak i jej pracowników.